ارجاع کارهای ثبتی

ارجاع کارهای ثبتی برای انجام امور اداری ثبت و شهرداری

ارجاع کارهای ثبتی برای انجام امور اداری ثبت و شهرداری

ارجاع کارهای ثبتی برای انجام امور اداری ثبت و شهرداری می توان به یک فرد آگاه به امور ملکی که صلاحیت تهیه مدارک فنی برای ملک را نیز دارد، سپرد. فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری صلاحیت کافی برای تهیه مدارک فنی و همچنین انجام امور اداری را در اداره ثبت اسناد و شهرداری را دارد. […]

بیشتر بخوانید