ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه 6 تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه 5 تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۵ تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۵ تهران به کارشناس رسمی دادگستری که مهارت و تجربه کافی برای انجام این امور را دارد، ممکن می باشد در واقع برای امور ثبتی مثل اخذ سند تک برگ باید مدارک تهیه شود و به اداره ثبت ارائه داده شود و برای تهیه این مدارک می […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه 6 تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۶ تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۶ تهران به کارشناس رسمی دادگستری ممکن میباشد در واقع برای انجام امور ثبتی ملک به یکسری مدارک نیاز میباشد که مالک برای تهیه آن باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص این کار می باشد مراجعه کند و به طور مثال […]

بیشتر بخوانید