اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس

اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل به این منظور  انجام می شود که موقعیت دقیق و حدود و مرزهای اراضی موات از اراضی دیگر مشخص شود هر زمینی که شکل طبیعی داشته باشد و هیچگونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد، زمین غیر احیا شده است […]

بیشتر بخوانید