اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام جهت اخذ سند تک برگ برای قطعه های ملک مشاعی الزامی می باشد و با تهیه نقشه یو تی ام مساحت و حدود و مرز های ملک های مشاعی تعیین میشود با تهیه این نقشه قطعه مشاعی دقیقا در موقعیت خود در ملک مادر قرار […]

بیشتر بخوانید