اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط کارشناس حقوقی

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط کارشناس حقوقی

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط کارشناس حقوقی

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط کارشناس حقوقی به صورت در خواستی از طرف مالک به اداره ثبت داده می شود تا مالک بتواند برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند و در واقع برای صدور سند مالکیت از اداره ثبت مالک باید یک سری مدارک را تهیه کند و به اداره ثبت […]

بیشتر بخوانید