اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM که به عنوان یک مدرک مهم باید تهیه شود تا اطلاعاتی همانند موقعیت دقیق مکانی ملک بر روی زمین و مساحت ملک با دقت بالایی حاصل گردد.در نتیجه با توجه به این اطلاعات سندتک برگ برای ملک صادر خواهد شد و تمامی اطلاعات مربوط […]

بیشتر بخوانید