اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به این صورت می باشد که انجام ساخت و ساز آپارتمان های مسکونی یک سری مراحل متعدد دارد که شامل خرید زمین،اخذ جواز ساخت مورد نیاز ازشهرداری،بستن قرارداد باپیمان کار،گودبرداری، مقاوم سازی،پیاده کردن بتن مگر،آرماتور بندی فوندانسیون،قالب بندی فوندانسیون، بتن ریزی،اجرای سقف، دیوارچینی،اجرای تاسیسات کاری مشترک بین […]

بیشتر بخوانید