اثبات مالکیت برای املاک بدون سند

اثبات مالکیت برای املاک بدون سند

اثبات مالکیت برای املاک بدون سند

اثبات مالکیت برای املاک بدون سند طبق قوانین و مقرراتی قابل انجام می باشد و اگر ملکی در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد دراین صورت سند رسمی نخواهد بود و اگر اختلافاتی در این املاک به وجود بیاید و کسی که آن ملک راخریده است، اگر بخواهد مالکیت خود را ثابت کند باید دعوائی […]

بیشتر بخوانید