گواهی تایید موقعیت

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند هنگامی لازم می شود که مالک بخواهد آدرس ملک خود را در منطقه مشخص کند و در حقیقت موقعیت دقیق ملک روی زمین تعیین و مشخص سپس تثبیت خواهد شد در این صورت باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و سپس گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی تهیه خواهد […]

بیشتر بخوانید