پیاده سازی چهار گوشه

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک و بدست آوردن حدود ملک و مرزهای ملک با املاک مجاورصورت می گیرد یعنی برای اینکه مالک بخواهد موقعیت دقیق ملک خود را بدست بیاورد باید پیاده سازی چهارگوشه ملک را انجام دهد و برای انجام این کار باید جانمایی پلاک ثبتی برای ملک انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند برای تعیین مختصات دقیق چهار گوشه ملک میباشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود و پیاده سازی چهارگوشه ملک برای املاکی که مرز مشخصی ندارند در برخی از مواقع مورد نیاز می باشد. انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند در […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین یعنی مختصات یو تی ام چهار گوشه ملک بر روی زمین جانمایی و تثبیت شود دو حالت برای پیاده سازی وجود دارد اول اینکه مختصات یو تی ام نقاط موجود باشد و فقط یک مهندس نقشه بردار جانمایی آن را بر روی زمین انجام دهد یا اینکه […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهار گوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهار گوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهار گوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع با انجام عملیات میخ کوبی موقعیت دقیق مرز های ملک مشخص شده و روی زمین تثبیت می شود. میخ کوبی چهار گوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری اگر زمین کشاورزی باشد و بخواهیم موقعیت دقیق مرزهای این […]

بیشتر بخوانید
پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی سند روی زمین

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی سند روی زمین

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی سند روی زمین جهت تثبیت موقعیت دقیق ملک انجام می شود.مالک برای اینکه درملک خود ساخت وسازی انجام دهد و یا ملکی را دارد که سند آن قدیمی میباشد و میخواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و برای ملک سندتک برگ دریافت کند،برای این […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند با جانمایی پلاک ثبتی انجام میشود تا حدود اربعه ملک مشخص و تثبیت گردد پس از جانمایی پلاک ثبتی بایستی مختصات یو تی ام ملک معلوم گردد. مختصات یو تی ام ملک را ممکن است مالک آن را داشته باشد و در اختیار کارشناس […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران به این دلیل است که مالک بخواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص و سپس تثبیت کند در واقع برای تعیین حدود و موقعیت ملک می بایست جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و جانمایی پلاک ثبتی وقتی انجام می شود که اطراف ملک ساخت و ساز نشده باشد […]

بیشتر بخوانید