نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت

نقشه یو تی ام دو خطی برای ثبت به این صورت می باشد که در صورتی که مالک بخواهد ساخت و سازی در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک را به تهیه نقشه دو خطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود در واقع نقشه های دو خطی نقشه هایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دوخطی برای شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دوخطی برای شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دوخطی برای شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت برای تعیین مساحت به این صورت میباشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی گوشه های ملک را برداشت میکند و مختصات یو تی ام ملک را بدست می آورد و سپس نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرده آن را با نرم […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در مناطق تهران

تهیه نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در مناطق تهران

تهیه نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در مناطق تهران در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و نقشه های یو تی ام دوخطی نقشه هایی هستند که در آن طول های وضع موجود ملک با طول های درج شده درسند با دو رنگ مختلف نشان داده می شود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای اداره ثبت را می توان به یک کارشناس رسمی دادگستری سپرد و در آنصورت است که نقشه تهیه شده را اداره ثبت اسناد قبول خواهد کرد و زمانی لازم است این نقشه تهیه شود که ابعاد و مساحت سندی ملک و ابعاد و مساحت وضع موجود با […]

بیشتر بخوانید
نقشه دو خطی ثبت و شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت برای تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه میشود تا مشخص شود که ملک از حدود مرز های خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد. در واقع نقشه های یو تی ام برای مشخص شدن مساحت دقیق و همچنین تعیین مرزهای ملک […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری  حتما باید توسط یک فرد متخصص و مورد اعتمادی مانند کارشناس رسمی دادگستری تهیه شود و پیش از ساخت در صورتی که ابعاد و مساحت سندی ملک و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با هم مغایرت داشته باشند در اینصورت این مغایرت پیش از ساخت می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی برای ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی برای ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی برای ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت به منظور تعیین موقعیت دقیق وضع موجود ملک تهیه میشود تا شهرداری برای ملک جواز ساخت اخذ کند و نقشه دو خطی به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دوهزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک […]

بیشتر بخوانید
نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت به این منظور مورد استفاده قرار می گیرد که وقتی ملکی به حدود ملک مجاور خود تجاوز کرده باشد باید نقشه یو تی ام دو خطی تهیه شود تا مقدار تجاوز مشخص شود.نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود. […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران را باید به یک کارشناس رسمی دادگستری سپرد تا وی این نقشه را با دقت بالا تهیه نماید و نقشه یو تی ام دو خطی زمانی در خواست میشود که قبل از ساخت و ساز ابعاد و مساحت وضع موجود با ابعاد و مساحت […]

بیشتر بخوانید