نقشه کادر

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری که متخصص می باشد انجام می شود و پس از تهیه این نقشه با مهر و امضای خود به نقشه تهیه شده ارزش و اعتبار خواهد داد. نقشه کادر و یا بلوکی زمانی به مالک دستور تهیه آن داده می شود که وضع موجود عرصه ملک با سند […]

بیشتر بخوانید
نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز زمانی مورد استقاده قرار می گیرد که ابعاد وضع موجود ملک با ابعادی که درسند درج شده است متفاوت باشد و اگر ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد درج شده درسند مغایرت داشته باشد در اینصورت مالک میتواند با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزها

نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزها

نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزها وقتی لازم به تهیه آن می شوید که ابعاد وضع موجود زمین با ابعاد سندی ملک بر هم منطبق نباشد. در واقع برای تهیه سند تک برگ بایستی این نقشه تهیه شود وقتی ملک ساخته می شود و دیوار کشی می شود، برای اخذ سند […]

بیشتر بخوانید