نقشه برداری ثبتی

نقشه برداری ثبتی ملکی عرصه و اعیان برای سند

نقشه برداری ثبتی ملکی عرصه و اعیان برای سند

نقشه برداری ثبتی ملکی عرصه و اعیان برای سند نقشه برداری ثبتی نوعی از نقشه برداری است که برای انجام امور ثبتی انجام می شود و مربوط به امور ملکی و سندی است. نقشه برداری ثبتی ملکی عرصه و اعیان برای سند بر این اساس زمانی که مالکی برای ملک خود درخواست سند می کند […]

بیشتر بخوانید