حل اختلافات ملکی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی به این طریق ممکن است که وی مدارک و مستنداتی توسط کارشناسان تهیه و مهر و امضا می کند که با ارائه این مدارک و شواهد اختلافات مربوط به ملک در دادگاه حل می شود. اختلافات ملکی دو طرف دارد طرف دیگر دعوا ممکن است مالکین قطعات مجاور باشد […]

بیشتر بخوانید