تفکیک اراضی اوقافی

انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی و به منظور تقسیم کردن اراضی که به صورت اوقاف در دست دولت است و به درخواست مالک زمین انجام می شود که انجام تفکیک اراضی اوقافی بعد از یک سری مراحل اداری انجام می شود. انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی اراضی اوقافی به اراضی گفته […]

بیشتر بخوانید