تصحیح مساحت سند

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی به این منظور انجام می گیرد که ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با ابعاد و مساحت سندی هم خوانی نداشته باشد میبایست تصحیح سند انجام بگیرد و سپس سند تک برگ برای ملک اخذ شود و برای این کار می بایست به کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید