افراز و تفکیک زمین

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به این صورت می باشد که در املاک مشاعی اگر مالکین بخواهند سهم خود را جدا کنند باید افراز در این املاک انجام شود و پس از افراز ملک از حالت مشاعی خارج می شود اما برای تفکیک حتما نباید ملک مشاعی باشد و مالک می تواند […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.تفکیک و افراز املاک مشاعی بسیار دشوار می باشد زیرا اختلاف نظر در آن بسیار زیاد میباشد و افرادی که دارای ملک مشاعی هستند اگر بخواهند سهم قطعه مشاع خود را بفروشند باید افراز و تفکیک ملک انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری به منظور تقسیم اراضی و املاک انجام می شود و این دو تفاوت هایی با هم دارند که همین تفاوت ها سبب تمایز این دو از هم شده است و به این دو عملیات از طریق اداره ثبت اسناد و یا مراجع قضایی پرداخته میشود بخش عملیاتی افراز و […]

بیشتر بخوانید
افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام می گیرد و سبب تقسیم در ملک می شود. افراز و تفکیک هر دو به معنی تقسیم است اما تفاوت هایی باهم دارند. برای انجام افراز و تفکیک ابتدا نقشه یو تی ام تهیه می گردد و با تهیه این […]

بیشتر بخوانید
تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و عرصه زمینی می باشد که در آن ساخت و ساز صورت می گیرد و برای انجام تفکیک کارشناس از محل و موقعیت ملک بازدید می کند و نقشه شهرداری را با سند مالکیت صادر شده و محل ملک تطبیق می دهد […]

بیشتر بخوانید
تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری به منظور تقسیم ملک به دو یا چند قطعه صورت می گیرد و پس از تفکیک هر یک از قطعات به صورت یک قطعه مستقل خواهد شد و تفکیک اراضی هم برای اراضی مشاعی و هم برای اراضی غیر مشاع انجام می شود و تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران به منظور قسمت کردن ملک صورت می گیرد. تفکیک و افراز ممکن است ارادی و توافقی یا غیر ارادی و با اجبار صورت بگیرد. تفکیک و افراز هر دو به معنای تقسیم ملک هستند ولی تفاوت هایی حقوقی دارند و کارشناس رسمی دادگستری تجربه و تخصص کافی […]

بیشتر بخوانید
تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران در صورتی که مالکین بخواهند سهم خود را به طور دقیق مشخص کنند یا بخواهند مجزا کنند بایستی این اعمال انجام شود و تفکیک و افراز و تقسیم مفهوم بسیار نزدیکی به هم دارند و خیلی از افراد این ها را با هم […]

بیشتر بخوانید
انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران که تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن و در اصطلاح حقوق ثبت،عبارت است از تجزیه کردن مال غیر منقول به قطعات کوچکتر و افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک با شرکاء، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین […]

بیشتر بخوانید